brit4u_menu_bg
ברית אחרת, ברית מילה

ברית אחרת: שאלות ותשובות לפי נושאים

  שאלות בתחום ההלכתי
  שאלות בנושא התקופה של לפני טקס ברית המילה
  שאלות בנושא מהלך טקס ברית המילה
  שאלות בנושא אופן הטיפול לאחר טקס ברית המילה
  שאלות כלליות


לפרטים נוספים נא לפנות: ד"ר שינהר: 052-6666372 ,   ד"ר מזכרת: 052-6667322