brit4u_menu_bg
ברית אחרת, ברית מילה

ברית אחרת: שאלות ותשובות בנושא הלכה

מתי הוא "היום השמיני"?
ברית מילה נעשית ב"יום השמיני" (כולל את יום הלידה ויום ברית המילה). היום מתחיל עם צאת הכוכבים. לכן, אם התינוק נולד לפני שקיעת החמה – סופרים את יום הלידה כיום הראשון, וברית המילה תהיה באותו יום בשבוע, בחלוף שבוע. אם התינוק נולד אחרי השקיעה – היום הראשון לספירה הוא היום שלמחרת.
כשהברית יוצאת בשבת או חג?
ככלל ברית מילה מתבצעת גם בשבת ואפילו ביום כיפור אך בתנאים הבאים: א. זהו היום השמיני ללידה רגילה (ולא לניתוח קיסרי). ב. לצורך הברית לא יהיה כלל חילול שבת או חג. באם תנאים אלו אינם מתקיימים במלואם – ממליצים לדחות את הברית ליום חול.
האם יש חובת "מניין" בברית מילה?
אין חובת "מניין" בברית מילה.
מהו נוסח הטקס הדתי לברית המילה? האם הוא אחיד לספרדים ואשכנזים?
הנוסח מופיע בכל סידור תפילה. קיימים שינויים קלים בין סידורי תפילה שונים. יש בין הספרדים הנוהגים לומר ברכת "בורא עצי בשמים" בטקס – ובמקרה כזה יש להביא ענף של הדס או עץ בושם אחר.
ומה לגבי "ברכת כהנים"?
אם נוכח בקהל כהן אזי הוא יברך את הנימול בברכת כוהנים טרם המילה.
מהו תפקיד "הסנדק"?
הסנדק מחזיק את התינוק בזמן טקס ברית המילה. מקובל לכבד אדם קרוב למשפחה בסנדקות. חשוב להזכיר שאת המילה עצמה אנו מבצעים על מיטת הבדיקה ולא על ברכי הסנדק.
מהו תפקיד "הקוואטר"?
תפקיד "הקוואטר" להעביר את התינוק מאימו לאביו במהלך הטקס. יש מקום למספר קוואטרים ובדרך כלל התינוק מועבר ע"י הסבתות.
מהו "כסא אליהו"?
אליהו הנביא הוא אורח כבוד בכל ברית מילה של ילד יהודי. כל כסא ביתי יכול לשמש ככיסאו של אליהו עליו יושב הסנדק. בבתי כנסת ובקהילות מסוימות קיים כסא גבוה ומהודר המשמש בתפקיד זה.
מה קורה בברית של תאומים זכרים?
הטקס המלא נעשה פעמיים במלואו בזה אחר זה: פעם ראשונה לבן הראשון ולאחריו לבן השני.

חזרה לדף שאלות ותשובות ראשי


לפרטים נוספים נא לפנות: ד"ר שינהר: 052-6666372 ,   ד"ר מזכרת: 052-6667322